Vzdělání, sebevědomí, slušnost

Základní škola u svatého Štěpána
Zřizovatel školy - Městská část Praha 2
historie školní sbor zábava volejbal šachu štěpán
ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA SPOLEK ŠTĚPÁN - KROUŽKY ŠACHY ŠTĚPÁN
 
 

Stanovy

 

Štěpán z.s., Štěpánská 1286/8, 120 00 Praha 2                  

spolek.stepan@zs-stepanska.cz

STANOVY

Preambule

Posláním spolku Štěpán je rozvíjet a chránit naše děti, vytvářet příležitosti k rozvoji dospělých i dětí a naplňovat jejich potřeby v oblasti volnočasových aktivit.

Článek I.

Základní ustanovení

1) Název spolku je: ”Štěpán z. s.” (dále jen ”spolek”)
2) Sídlem spolku je budova Základní školy u svatého Štěpána — adresa: Štěpán z.s., ZŠ u sv. Štěpána, Štěpánská 8, 120 00 Praha 2
3) Spolek působí na území hl. m. Prahy, v rámci svých některých aktivit na území ČR
4) Společnost sdružuje fyzické a právnické osoby, zejména děti a dospělé se zájmem o smysluplné trávení volného času

 

Článek II.

Cíle Spolku

 

1. Členové spolku vyvíjí aktivity, aby děti a mládež mohly účelně a smysluplně využívat svůj volný čas a k tomuto je systematicky vést.
2. Skrze školení a metodickou pomoc pomáhat rodičům a dobrovolníkům při komunikaci, výchově a práci s dětmi a mládeží.
3. Co nejvíce zapojovat děti a mládež do pravidelné činnosti.
4. Vyvíjet aktivity, které podporují přirozenou soutěživost dětí, včetně pořádání soutěží v oblastech vědomostních, uměleckých a sportovních.
5. Pomáhat při vytváření osobního životního stylu dětí a mládeže, ve kterém by uměly zajímavě trávit volný čas, a tím jim umožnit alespoň zčásti čelit negativním vlivům společnosti.
6. Podporovat sociálně slabé a jinak znevýhodněné děti a žáky při jejich vývoji; naplňovat potřeby dětí, žáků a dospělých osob v oblasti volnočasových aktivit.
7. Vytvářet činnosti vedoucí k ochraně veřejného zdraví, zejména v oblasti prevence.
8. Vytvářet bezpečné prostředí z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické.
9. Vyvíjet aktivity vedoucí k ochraně památek a kulturních hodnot.
10. Vést děti a dospělé k ochraně zeleně ve vybraných lokalitách a environmentálním aktivitám.
11. Podporovat Základní školu u svatého Štěpána, Praha 2 v jejich činnostech, zvláště pak v oblasti materiální.

 

 

Článek III.

Členství ve Spolku

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Ze Spolku může každý svobodně vystoupit.
2. Uchazeč žádá o přijetí za člena Spolku písemnou přihláškou.
3. Uchazeče o členství ve Štěpán, z.s. přijímá za členy Rada Spolku.
4. Pokud je přihláška o členství ve Spolku zamítnuta, musí to být uchazeči písemně sděleno. Uchazeč o členství ve Spolku se může proti zamítavému rozhodnutí do 15 dnů od doručení odvolat ke kontrolní komisi.
5. Za člena Spolku může být přijat každý, kdo dosáhl věku šesti let, souhlasí se stanovami a zaváže se je plnit.
6. Přijetí nezletilého do Spolku je podmíněno písemným souhlasem jeho zákonného zástupce.
7. Spolek může jmenovat čestné členy, jejichž čestné členství je schváleno Radou Spolku.
8. Členství ve Spolku vzniká přijetím za člena rozhodnutím Rady a účinnost tohoto přijetí nastává dnem splnění všech podmínek přijetí. Dokladem o vzniklém členství je dopis zaslaný uchazeči o členství (novému členovi), v němž je vyrozuměn o udělení členství. Tento dopis s podpisem předsedy Spolku a razítkem Spolku jménem Spolku vyhotoví a vydá členovi předseda Spolku. Toto sdělení může být odesláno i emailem na adresu žadatele o členství.
9. Členství ve Spolku zaniká:
a) úmrtím člena;
b) vystoupením člena; členství vystoupením zaniká ke dni, kdy bylo oznámení Spolku doručeno; účinnost vystoupení pak nastává až po písemném vyrozumění vystupujícího člena Spolku o dni doručení jeho oznámení o vystoupení (den zániku členství) a provedeném záznamu vyřazení z členské evidence; zánik členství vystoupením je možný jen u členů, kteří mají řádně uhrazené příspěvky až do dne podání oznámení o vystoupení, v opačném případě se oznámení o vystoupení posuzuje jako odmítnutí zaplatit příspěvek a vyřízení této věci se provádí dle následujícího písmene, pokud člen nezaplacené příspěvky odmítne doplatit;
c) odmítnutím zaplatit členský příspěvek dle příspěvkového řádu; za den zániku členství se považuje den, kdy takový projev vůle neplatícího člena byl Spolku doručen a lze si z něj odmítnutí zaplatit členský příspěvek přímo dovodit;
d) vyloučením (poruší-li člen závažným způsobem nebo opakovaně členské povinnosti). O zániku členství vyloučením ze Spolku rozhoduje Rada na odůvodněný návrh.
e) zánikem právnické osoby.

Článek IV.

Práva a povinnosti členů

1. Členové Spolku mají tato základní práva:
a) účastnit se sněmů a projednávání všech otázek činnosti Spolku, všech aktivit, seminářů, přednášek pořádaných Spolkem;
b) volit a být voleni do orgánů Spolku podle volebních řádů;
c) být informováni o přijatých usneseních a organizačních otázkách Spolku;
d) předkládat všem orgánům Spolku náměty, stížnosti a připomínky a být do devadesáti dnů vyrozuměni o řešení;
e) svobodně vyjadřovat, obhajovat své názory a předávat je k rozhodnutí voleným orgánům Spolku a účastnit se hlasování;
f) v případě sporu se odvolávat ke kontrolní komisi;
g) účastnit se zasedání orgánu Spolku, rozhoduje-li o jeho činnosti nebo chování;
h) využívat výhod, jež poskytuje Spolek svým členům: přednostní nabídka realizovaných aktivit a přihlášení
2. Členové jsou povinni:
a) podílet se podle svých schopností a možností na činnosti Spolku;
b) řídit se stanovami a normami Spolku;
c) plnit usnesení a rozhodnutí orgánů Spolku přijatých v rámci jejich kompetence;
d) platit stanovené příspěvky dle příspěvkového řádu;
e) svým jednáním přispívat k osobnostnímu rozvoji, k dobrým členským a společenským vztahům, k ochraně životního a kulturního prostředí a takové jednání podporovat.

Článek V.

Struktura Spolku

1. Orgány Spolku jsou:
a) valná hromada;
b) rada;
c) předseda Spolku;
d) první místopředseda Spolku;
e) pokladník Spolku;
g) kontrolní komise.
2. Statutárním představitelem Spolku je předseda Spolku a první místopředseda Spolku. Každý z nich je oprávněn jednat za Spolek samostatně. Statutární představitel může k jednání za Spolek pověřit další osoby schválené radou.

Článek VI.

Orgány Spolku

Valná hromada (dále jen „VH“)

1. VH je nejvyšším orgánem Spolku. Svolávána je na základě usnesení rady předsedou Spolku.
2. Řádná VH se schází jedenkrát za kalendářní rok. Dobu a místo konání sněmu a jeho program určuje Rada.
3. Mimořádná VH Spolku musí být svolána na základě usnesení rady, nebo na návrh minimálně 1/3 členské základny, a to nejpozději do 90 dnů od podání návrhu. Usnesení o svolání nebo návrh na svolání mimořádné VH musí obsahovat ty body programu, pro které se má mimořádná VH Spolku konat.
4. Delegáty VH s právem hlasovacím jsou členové Spolku starší 18 let.
5. VH zejména:
a) schvaluje zprávu předsedy Spolku;
b) schvaluje finanční zprávu a další zprávy;
c) schvaluje stanovy, popř. jejich změny;
d) schvaluje volební a jednací řády;
e) projednává návrhy podané na sněmu, které se týkají činnosti, organizace a financování Spolku.
6. Zprávu kontrolní komise bere VH na vědomí.
7. VH určuje základní směr působení Spolku v příštím období.
8. VH rozhoduje většinou:
a) o sloučení, rozdělení nebo zrušení Spolku;
b) o způsobu naložení s majetkovým zůstatkem, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zrušení Spolku.
c) o vzniku, sloučení, rozdělení nebo zrušení podružného Spolku
9. VH volí:
a) členy rady;
b) členy kontrolní komise.
10.VH odvolává členy rady, předsedu Spolku
11. Návrhy na volbu členů podle předešlého odstavce předkládá VH Spolku odstupující rada a delegáti VH.
12. Náhradníky rady se stávají ostatní kandidáti podle pořadí získaných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne los.


Rada

1. Rada je nejvyšším orgánem Spolku mezi VH. Je výkonným orgánem Spolku. Má všeobecnou působnost a odpovědnost za činnost Spolku.
2. Rada je tvořena předsedou a místopředsedy Spolku a dalšími členy zvolenými VH.
3. Rada je osmičlenná a na řádné VH se volí minimálně  ¼ Rady obměnou.
4. Zasedání rady svolává předseda Spolku podle plánu činnosti nejméně dvakrát za rok.
5. Předseda Spolku je povinen svolat radu, požádá-li o to alespoň třetina jejich členů.
6. Rada zejména:
a) schvaluje návrh ročního rozpočtu, roční uzávěrku Spolku a je oprávněna provádět v průběhu roku rozpočtová opatření podléhající schválení nejbližšího zasedání VH;
b) projednává zásadní otázky činnosti Spolku;
c) na návrh předsedy Spolku jmenuje a odvolává pokladníky;
d) ukládá úkoly předsedovi Spolku, místopředsedovi Spolku, pokladníkovi, případně dalším členům vedení Spolku;
e) schvaluje příspěvkový řád a směrnice pro činnost Spolku;
f) jestliže se v průběhu funkčního období uvolní funkce předsedy nebo místopředsedy Spolku, volí a odvolává ze svého středu nástupce;
g) schvaluje organizaci Spolku a předpisy pro řádný chod Spolku;
h) provádí výklad stanov;
ch) ze svého středu volí předsedu, místopředsedu Spolku a pokladníka.
7. Rada rozhoduje o svolání VH, navrhuje jeho program a předkládá zprávu o činnosti a hospodaření Spolku; organizačně zajišťuje přípravu VH.
8. Rada realizuje usnesení VH, řídí činnost Spolku v období mezi  VH a rozhoduje ve všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami výslovně vyhrazeny jiným orgánům.
9. Rada je za svou činnost odpovědná VH.
10. Rada je oprávněna provést v případě potřeby Spolku nezbytné a účelné změny stanov s výjimkou ustanovení o VH a ustanovení o působnosti a pravomocích kontrolních komisí a o zániku Spolku.
11. Jednání rady řídí předseda Spolku nebo radou pověřený člen.
12. Rada může po předchozím projednání s příslušným výborem rozhodnout hlasováním o odvolání člena rady z funkce, neplní-li dlouhodobě úkoly vyplývající z jeho funkce.
13. Jednání rady Spolku se mohou účastnit členové kontrolní komise s hlasem poradním. Členové kontrolní komise svou účastí na jednání rady Spolku kontrolují činnost rady Spolku.


Předseda Spolku

1. Předseda Spolku stojí v čele celého Spolku. Je statutárním představitelem Spolku spolu s prvním místopředsedou.  Je oprávněn jednat ve všech věcech Spolku.
2. Předseda Spolku svolává Radu Spolku a VH a předsedá jim.
3. Předseda Spolku je oprávněn se zúčastnit všech zasedání orgánů celého Spolku; pokud není členem příslušného orgánu, vystupuje s hlasem poradním.
4. Předseda Spolku je oprávněn činit veškerá opatření, která neodporují stanovám.
5. Předseda Spolku navrhuje jmenování a odvolání pokladníka.
6. Předseda Spolku může dle svého uvážení přizvat na jednání rady nebo VH, kterému předsedá, další členy Spolku s hlasem poradním.
7. V neodkladných záležitostech, náležejících do působnosti Rady, může rozhodnout předseda Spolku. O způsobu rozhodnutí informuje Radu na nejbližším zasedání.
8. V době nepřítomnosti předsedy Spolku má tyto pravomoci první místopředseda Spolku.
9. V případě rovnosti hlasů při hlasování rozhoduje hlas předsedy Spolku.


Pokladník Spolku

a) zodpovídá za vedení členské evidence. Ve své činnosti se řídí těmito stanovami, Příspěvkovým řádem a Směrnicí pro vedení členské evidence;
b) provádí v členské databázi zápisy a výmazy týkající se členství osob ve Spolku; způsob přístupu k databázi je stanoven Směrnicí pro vedení členské evidence.
c) má právo účastnit se všech zasedání všech orgánů Spolku; pokud není členem orgánu, jehož jednání se účastní, vystupuje s hlasem poradním.
d) odpovídá za finanční hospodaření spolku.
e) je volen z řad členů Rady.
f) zpracovává zprávu o hospodaření za příslušný rok.


Kontrolní komise

1. Kontrolní komise kontroluje finanční, hospodářskou, odbornou a správní činnost Spolku.
2. Kontrolní komise je za svou činnost odpovědná VH.
3. Zasedání kontrolní komise svolává její předseda podle plánu činnosti nejméně dvakrát za rok. Kontrolní komise průběžně během roku komunikuje prostředky digitální komunikace (telefony, emaily, videokonference) a osobně, kde projednává a prošetřuje činnost společnosti i podněty jednotlivých členů.
4. Předseda, členové a náhradníci kontrolní komise v průběhu svého mandátu nesmí současně vykonávat funkci člena Rady.
5. Členové kontrolní komise se účastní zasedání Rady Spolku s hlasem poradním a kontrolují tak její činnost. Radě Spolku předkládají k vyjádření potřebné návrhy a opatření.
6. Kontrolní komise je zejména:
a) oprávněna kontrolovat činnost všech organizačních jednotek Spolku i všech subjektů zřízených Spolkem;
b) oprávněna provádět revize hospodaření všech organizačních jednotek Spolku i všech subjektů zřízených Spolkem. Výsledek kontroly nebo revize oznámí kontrolní komise prověřované jednotce, která je povinna této komisi sdělit opatření přijatá k případně zjištěným nedostatkům;
d) seznamuje Radu s výsledky kontrol a revizí a navrhuje nápravná opatření k odstranění zjištěných závad;
e) předkládá VH zprávu o své činnosti a o výsledcích kontrol a revizí.
7. Kontrolní komise může po projednání s Radou Spolku rozhodnut hlasováním o odvolání člena kontrolní komise z funkce, neplní-li člen dlouhodobě úkoly vyplývající z jeho funkce.
8. Kontrolní komise je tříčlenná
9. Členy kontrolní komise volí sněm na 3 roky.
10. Členové kontrolní komise jsou obměňování postupně, volen je vždy jeden člen na každém řádném sněmu.
11. Předsedu kontrolní komise si vyberou členové za svého středu. Změnu předsedy kontrolní komise hlásí zápisem z jednání kontrolní komise kanceláří Spolku a radě Spolku

 

Článek VII.

Zásady ustavování, činnosti a jednání orgánů a organizačních jednotek Spolku

Ustavování funkcionářů do orgánů Spolku

1. Funkcionáři jsou do orgánů Spolku voleni nebo z nich odvoláváni tajným hlasováním, nebo veřejným hlasováním, pokud se tak usnese příslušný orgán.
2. Jako kandidát na členy Rady se může přihlásit každý řádný člen Spolku starší 18 let, který svůj úmysl kandidovat na člena Rady sdělí emailem Předsedovi Spolku nejpozději 5 dnů před konáním VH.
3. Funkce v orgánech Spolku, s výjimkou funkcí vykonávaných v pracovněprávním vztahu, jsou dobrovolné.
4. Volby členů do volených orgánů Spolku jsou platné, pokud pro ně hlasovala více než polovina přítomných s hlasem rozhodujícím.
 5. Volební období orgánů Spolků všech stupňů je doba mezi třemi následujícími řádnými sněmy. Na každém řádném sněmu se volí minimálně ⅓ příslušného orgánu Spolku.

Kooptace členů orgánů Spolku

6. Uvolní-li člen v některém z volených orgánů Spolku před skončením funkčního období funkci, kterou není možno obsadit náhradníkem, může příslušný orgán doplnit počet svých členů kooptací. Kooptovaný člen je zvolen nadpoloviční většinou všech zbývajících členů tohoto orgánu Spolku. Takto lze kooptovat nejvýše jednu čtvrtinu zvolených členů. Kooptovaný člen má stejná práva a povinnosti jako člen volený a dokončuje jeho mandát.   

Zásady činnosti a jednání orgánů Spolku

7. Všechny orgány Spolku jsou usnášeníschopné, je-li přítomna více než polovina jejich členů.
8. Termín VH je oznámen minimálně v 14 denním předstihu. Současně s termínem konání VH je oznámen i návrh programu jeho jednání. Každý člen má právo navrhnout do 5 dnů od oznámení termínu konání VH další body jednání. Konečnou verzi programu jednání VH rozešle svolavatel VH nejméně 5 dní před jeho konáním.
9. VH je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Spolku. Není-li při stanoveném začátku jednání přítomna nadpoloviční většina členů Spolku, je po půlhodině VH schopna usnášení při přítomnosti alespoň 25 členů s právem hlasovacím. Pokud není přítomno ani 25 členů Spolku s právem hlasovacím, může Rada rozhodnout, že nová VH se bude konat za 30 minut po prohlášení sněmu za neusnášeníschopný. Takto nově svolaná VH však může jednat a usnášet se pouze o těch záležitostech, které byly uvedeny na programu jednání.
10. Usnesení orgánů Spolku je platné, hlasovala-li pro ně více než polovina přítomných členů Spolku s právem hlasovacím.
11. O usnesení a závěrech z jednání orgánů Spolku se rozhoduje veřejným hlasováním nebo tajným hlasováním, pokud se tak usnese příslušný orgán.
12. Usnesení a rozhodnutí vyšších orgánů Spolku vydaná v souladu se stanovami a dalšími normami Spolku jsou závazná pro nižší orgány Spolku a členy Spolku.
13. Usnesení VH o rozpuštění Spolku je platné, pokud pro ně hlasovaly nejméně tři čtvrtiny všech delegátů VH.
14. Usnesení o odvolání člena orgánu z funkce je platné, jestliže pro ně hlasovaly více než dvě třetiny všech členů příslušného orgánu (Rady, kontrolní komise).
15. Za výkon dobrovolných funkcí mohou být funkcionářům poskytovány finanční odměny podle rozhodnutí rady.
 16. Funkcionáři pověření jednat jménem Spolku nebo jeho orgánů a organizačních jednotek mají nárok na náhradu nákladů a výloh s tím spojených podle obecně platných předpisů. Výlohy spojené s účastí členů na instruktážích, školeních a jiných akcích, hradí zásadně orgán, který je jako povinné organizuje nebo svolává. V ostatních případech hradí tyto výlohy zásadně orgán, jenž o vyslání nebo účasti funkcionářů nebo členů rozhodl.
17. Z každého jednání orgánu Spolku se pořizuje písemný zápis, jehož součástí je i případné usnesení. Obsah zápisu se projednává a schvaluje na následném zasedání orgánů. Pro zápis z VH se stanovují ověřovatelé zápisu.

 

Porušení povinností a řešení sporů

18. Nesplní-li člen povinnosti zakotvené ve stanovách nebo uložené kompetentními orgány Spolku a není-li předpoklad, že účelu bude dosaženo pouhým projednáním věci v Radě, může mu být uloženo jedno z těchto opatření:
a) napomenutí;
b) odvolání z funkce;
c) vyloučení ze Spolku.

19. Spory vzniklé mezi organizačními složkami na stejném stupni se řeší jednáním, které v případě potřeby koordinuje příslušná vyšší organizační složka Spolku.
20. Postupy řešení porušení povinnosti a sporů upravuje jednací řád Spolku.

Článek VIII.

Hospodaření a další činnost Spolku

1. Spolek jako právnická osoba a její organizační jednotky, které mají podle stanov oprávnění jednat vlastním jménem, hospodaří v souladu s právními předpisy podle těchto zásad:
Spolek hospodaří s vlastním majetkem, dále s majetkem, který je oprávněna užívat, zejména na základě platných právních úkonů a z nich vyplývajících závazkových vztahů, zejména ze smluv.
2. Majetek a finanční prostředky k plnění svých cílů Spolek vytváří:
a) z příspěvků členů;
b) z výnosů vkladů;
c) z výnosů pořádaných akcí, lektorské, vydavatelské či publikační činnosti;
d) z darů, dotací a jiných příjmů;
e) z pronájmu majetku.
3. Spolek a jeho organizační jednotky hospodaří s majetkem a finančními prostředky podle přijatého rozpočtu.
4. Obdrží-li Spolek nebo její organizační jednotky určitý majetek (věci, finanční prostředky) k zajištění určitého úkolu nebo k určitému účelu, může Spolek a její organizační jednotky s nimi hospodařit a použít je jen k určenému účelu, není-li stanoveno nebo dohodnuto něco jiného. 5. Majetek, který vlastní Spolek nebo kterého nabude Spolek, je vlastnictvím Spolku jako celku.
6. Spolek může také část svého majetku dát do užívání svým organizačním jednotkám, které s ním mohou hospodařit jen podle podmínek stanovených Spolkem, není-li dohodnuto nebo stanoveno jinak.
7. Organizační jednotky Spolku jsou povinny plnit úkoly vyplývající pro ně z platných obecně závazných předpisů, zejména daňových a účetních.
Zakladatelská pravomoc a další činnost Spolku
8. Spolek může v souladu s právními předpisy zakládat právnické osoby (podružné spolky) nebo být jejich spoluzakladatelem či členem.
9. Společnost může v souladu s právními předpisy provozovat živnosti.

Článek IX.

Smlouvy o součinnosti

1. Společnost může na návrh předsedy Spolku a po projednání v radě uzavírat v souladu s právními předpisy smlouvy o součinnosti s jinou právnickou osobou (spolek, obchodní Společnost, družstvo nebo jiná organizace).
2. Ve smlouvě o součinnosti se vymezí zejména účel součinnosti, způsob jejího provádění a prostředky, kterými smluvní organizace k součinnosti přispívají, popř. další otázky způsobu zániku smlouvy.

Článek X.

Závěrečná a přechodná ustanvení

Zánik Spolku

1. Spolek zaniká:
a) rozhodnutím VH o dobrovolném rozpuštění Spolku;
b) rozhodnutím rejstříkového soudu o výmazu Spolku z rejstříku spolků.
2. Při rozdělení, fúzi, zrušení Spolku se provede majetkové vypořádání, jež zajistí orgán určený VH - likvidátor.

Závěrečná ustanovení

3. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
4. Tyto stanovy nahrazují stanovy ze dne 26. 11. 2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku.