Vzdělání, sebevědomí, slušnost

Základní škola u svatého Štěpána
Zřizovatel školy - Městská část Praha 2
historie školní sbor zábava volejbal šachu štěpán
ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA SPOLEK ŠTĚPÁN - KROUŽKY ŠACHY ŠTĚPÁN
 
 

Zápis

Zápis do 1. ročníku pro rok 2024/2025

Informace k zápisům do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025

Zápis se koná ve středu 3. 4. 2024 od 14:00 do 18:00 hodin a ve čtvrtek 4. 4. 2024 od 14:00 do 17:00 hodin v přízemí školy. 

Rezervační systém na přesný čas k zápisu bude spuštěn od 1. 2. 2024. 

Zápis probíhá hravou formou, děti plní drobné úkoly, získávají razítka a na závěr drobnou odměnu. Ze zápisu si odnesou na památku fotografii se zakladatelem školy Karlem IV.

Těšíme se na Vás. 

Odkaz na rezervační systém:

rezervace termínu zápisu

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo šestého roku věku. 

Pro školní rok 20224/2025 musí být datum narození dítěte od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

Co budete potřebovat k zápisu:

- vyplněnou „Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání“ případně „Žádost o odklad zahájení školní docházky“

- průkaz totožnosti zákonného zástupce

- rodný list dítěte

- u cizinců potvrzení o pobytu v ČR

Žádost o přijetí (Žádost o odklad) můžete vyplnit pomocí on-line formuláře.

žádost o přijetí

žádost o odklad

Odklad zahájení povinné školní docházky:

Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, požádá zákonný zástupce dítěte nejpozději do 30. 4. 2024 písemně o odklad školní docházky. 

K žádosti se přikládá doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). O odklad školní docházky je možné žádat pouze na spádové škole.

 Nástup po odkladu – zahájení školní docházky je možno odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší osmý rok věku. 

Zahájení školní docházky před dovršením 6. roku věku:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2024 do konce června 2025, může být přijato k plnění povinné školní docházky již pro tento rok, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

Kritéria přijetí ke vzdělávání na Základní škole u svatého Štěpána, Praha 2

Hodnocená kritéria:

1) Děti, které mají v době podání žádosti trvalé bydliště ve školském obvodu Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8 - spádová škola.

2) Všichni další zájemci.

V případě, že v jednom z kritérií nebude možné vyhovět žádosti o přijetí všem uchazečům, dojde k losování ze všech uchazečů splňující toto kritérium. Losování provede zástupce školské rady a zástupce zřizovatele za přítomnosti vedení školy. O losování bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně uveřejněn na webových stránkách školy. 

Spádová oblast Základní školy u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8:

 

Anglická – sudá č. 2–10

Hálkova

Ječná

Jugoslávská – lichá č. 1–11, sudá č. 2–8

Kateřinská

Ke Karlovu – lichá č. 7–21, sudá č. 10–24

Legerova – lichá č. 23–65, sudá č. 30–82

Lipová

Lublaňská – lichá č. 31–67, sudá č. 16–54

Malá Štěpánská

Melounová

Mikovcova

Na Bojišti

Na Rybníčku

nám. I. P. Pavlova

Pod Větrovem

Rumunská – lichá č. 1–19, sudá č. 2–20

Salmovská

Sokolská – lichá č. 25-45, sudá č. 30–68

Štěpánská – lichá č. 1–5, sudá č. 2–10

Tylovo nám.

Tyršova

U Nemocnice

V Tůních

Viničná

Vocelova

Žitná – všechna sudá čísla 

 

 

3. ledna 2024

Den otevřených dveří a zápis do 1. ročníku pro rok 2024/2025

3. ledna 2024