Vzdělání, sebevědomí, slušnost

Základní škola u svatého Štěpána
Zřizovatel školy - Městská část Praha 2
historie volejbal zábava šachu štěpán školní sbor
ŠKOLA ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ KLUB ŠKOLNÍ JÍDELNA SPOLEK ŠTĚPÁN - KROUŽKY ŠACHY ŠTĚPÁN
 

Rozvrh hodin

Rozvrh hodin [.pdf]

Třída - 1.B

Školní rok: 2023/2024
Třídní: Žemlová Tereza

Tereza.Zemlova@zs-stepanska.cz

Konzultační hodiny:
Út 7:15 - 7:45, Čt 15:00 - 16:00

 

Duben v 1.B

V českém jazyce se stále učíme psací písmo a postupně přidáváme i velká psací písmena, už jich umíme hodně, takže píšeme nejen slova, ale i krátké věty. Psací písmo zařazujeme i do čtení a pár slov bývá zařazeno v našich ranních zprávách. Ve čtení jsme se učili, jak přečíst slabiky bě, pě, vě, mě, ně , dě, tě. Ve čtení se děti stále zlepšují. :) Zařazujeme čtení s porozuměním, které je často propojováno s různými obrázky, otázkami nebo tvrzeními. 

V matematice už jsme se dostali do 3. dílu a stále počítáme do 20 bez přechodu přes 10 a počítáme příklady nejen pomocí pásu, ale i pomocí rozkladů. Přibyly nám příklady do 20 s opakovaným přičítáním a odčítáním. Slovní úlohy samozřejmě nechybí. Seznámili jsme se s tangramy, pomocí kterých děti skládaly obrázky podle zadání a určitě v tom ještě budeme pokračovat. :)

V rámci prvouky jsme se seznamovali se zvířaty a jejich mláďaty. Opět u nás byla na návštěvě paní policistka, která děti učila, jak se chovat bezpečně ve městě a v provozu. Spolu jsme si také povídali o nebezpečí různých úrazů a jak jim předcházet. V rámci prvouky jsme si také udělali projektový Den Země, ve kterém jsme se zaměřili zejména na třídění odpadu a udělali 2 krásné palkáty. :)

Na závěr měsíce jsme si udělali kouzelný den čarodějnic, který jsme z velké části strávili venku. Četli jsme si o čarodějnicích, skládali obrázky, udělali jsme 2 behačky z matematiky a namíchali  kouzelný lektvar. Děti celý den pracovali ve skupinách, do kterých jsme se začarovali, a kromě náročnějšího začátku se jim to hezky dařilo. :)

Ve výtvarné výchově už jsme zabrouzdali do míchání barev a udělali jsme si objevovací hodinu, ve které děti pracovaly s pipetkami a obarvenou vodou.

Připomínám státní svátky ve středy  1.5. a 8.5., kdy nejdeme do školy.

30. dubna 2024

Březen v 1.B

V březnu jsme začali s různými novinkami. 

 

V češtině jsme se začali učit psát psacím písmem a už umíme písmena: i, u, s, o, m, p, j, takže už umíme napsat i krátká slova se správnými spoji a slabiky. Při čtení už pracujeme hlavně s malými tiskacími písmeny, ale s velkými to stále střídáme. Učili jsme se také při čtení rozlišovat měkkě a tvrdé slabiky di/dy, ti/ty, ni/ny a rozlišovat mezi sebou písmena b a d.

 

V matematice jsme začali počítat do 20 bez přechodu přes 10, i když tam občas nějaký složitější příklad zapojíme. :) Děti k počítání používají číselné pásy, na kterých si mohou ukazovat nebo krokovat kostičkou. Na interaktivní tabuli zapojujeme různé matematické on-line hry ke zpestření. V geometrii jsme se vrátili zpět k osové souměrnosti a dokreslování obrázků do čtvercové sítě. 

 

Během prvouky jsme se byly podívat v zahradě kousek od školy a prozkoumali jsme, které začaly růst květiny. Narazili jsme tam i na párek mluvících papoušků a různé nerosty, které si děti osahávaly. Rozloučili jsme se se zimou formou skupinového plakátu a přivítali jaro novou třídní výzdobou. S jarem jsme začali učivo o ptácích a jarních květinach. Na návštěve u nás byl pan policista, který děti učil dopravní výchovu. Podívat se na nás byli také předškoláci z MŠ Londýnská, kterým prvňáci ukázali, co už všechno umí a s několika úkoly předškolákům pomáhali nebo s nimi na nich přímo spolupracovali.

 

V angličtině jsme dobrali téma On the farm - zvířata na farmě a začali téma Family - rodina. Děti se učí dobře a slovíčka umí hezky. Tento měsíc už jsme zkoušeli krátké poslechy a příběhy. 

Velikonoce jsme přivítali centry aktivit - čtení, psaní, matematika, ateliér.

Přeji hezké Velikonoce a na viděnou opět v dubnu. :)

27. března 2024

LISTOPAD v 1. B

V listopadu nám přibyly nové sešity a s nimi i učení nových dovedností. 

 

V českém jazyce jsme začali psát písmena hůlkovým písmem a tato písmena i číst a spojovat do slabik. Ve čtení kombinujeme hláskování i slabikování, aby si každý mohl vybrat, co mu vyhovuje více. V rámci výuky čtení nás čeká i první návšteva knihovny ve čtvrtek 7.12.  Před psaním nových písmenek do sešitu si písmena vždy zkoušíme napsat nebo vymodelovat různými způsoby. 

 

V matematice jsme za listopad udělali velký kus práce. Děti se naučily rozkládat čísla, porovnávat je mezi sebou a také písemně sčítat a odčítat do 5. K takovému očítaní mají děti k dispozici manipulativa v podobě krychliček, malého krokovacího pásu na lavici nebo vlastních prstíků. V rámci počítání jsme také hráli deskovou hru a běhací diktát. Hojně využíváme naši interaktivní tabuli na počítací rozvičku na začátku hodiny. Přibývají nám také skupinové práce, jednou z nich bylo například stavění domku pro medvídky podle zadání, které jsme předtím spočítali v sešitěch. Během hodin matematiky kombinujeme společné i samostané práce, aby každý mohl pracovat svým tempem. Pro rychlíky jsou pak připraveny příklady nebo nějaké logické úlohy. 

V rámci prvouky děti sehrály scénky různých situací, se kterými by se mohly setkat, trénovali jsme na nich tykání a vykání. Dále jsme probírali téma stromů odkud jsme dostali až do lesa k lesním zvířátkům a správnému chování v lese. 

Na návštěvu k nám zavítal také pan primátor, aby se podíval, jak se dětem v nové budově učí a prý je to u nás paráda. :)

 

 

 

1. prosince 2023

ŘÍJEN

Měsíc říjen je za námi, a proto je čas na jeho shrnutí. Říjnem nás provázelo jak opakování, tak několik nových poznatků a aktivit. Stále pracujeme na dodržování pravidel a jejich vysvětlování, ale zavádíme i nové tradice např. v podobě pondělního ranního kruhu s nějakým předmětem z víkendu. U dětí to má úspěch a většina se opravdu těší, s čím se svým spolužákům pochlubí.

V českém jazyce stále pracujeme ná slabičné skladbě a poznávání hlásek ve slově. Více už jsme se zaměřili na čtení, a to jak jednotlivých písmen, tak jejich skládání do slabik a následně celých slov, abychom využili toho, že mnoho dětí už písmena pozná. V tuto chvíli je to založeno zejména na dobrovolnosti a vzájemné pomoci. 

Vyzkoušeli jsme také poslech příběhu s předvídáním a otázkami a následné hledání rozdílů mezi dvěma příběhy na stejné téma. Procvičilo to pozornost dětí, ale i jejich pozornost. :)

Matematika byla tento měsíc ve znamení psaní číslic 1-5. Číslice jsme tvarovali z tkaniček, kaštanů, obtahovali různě rozmístěné číslice po třídě apod. Nyní už se učíme porovnávání čísel 1-5 (>, <, =), porozumění písmené formě příkladů, ale i jejich přečtení. 

V prvouce jsme se hodně zabývali podzimem a právě zmíněnými příběhy o vlaštovkách, co vlastně se děje na podzim. Na to jsme navázali ptáky, kteří u nás žijí. Do prvouky jsme také zakomponovali skupinovou práci se vším všudy - rozdělení rolí ve skupině, reflexe vybraným mluvčím za skupinu, kterého měli ostatní samozřejmě možnost doplnit. Nechyběly ani návrhy na zlepšení při další práci. 

I tento měsíc jsme si udělali projektový den, tentokrát na téma Halloween, na který se všichni těšili a myslím, že jsme si ho i všichni užili. :)

31. října 2023

ZÁŘÍ

Září už je pomalu za námi a s ním i jeho shrnutí. :) Zaměřovali jsme se na třídní pravidla, třídní tradice, které budeme dodržovat (slavení narozenin, pozdravy...) a chod školy (přechody na tělocvik, obědy apod.).

 

V českém jazyce jsme poznávali písmenka, slabikovali jsme slova, rozlišovali jsme krátké a dlouhé slabiky a hledali jsme slova se shodnou slabičnou stavbou. Pomocí ranních zpráv/úkolů pomalu začínáme se čtením. V rámci přípravy na psaní uvolňujeme zápěstí pomocí básniček a dalších aktivit jako třeba modelování. Učíme se, jak správně sedět při psaní a držet tužku. S tím nám pomáhají i pytlíčky s pískem, které mají děti k dispozici. V rámci grafomotorických prvků jsme na zahradě tvořili letadlové dráhy ze švihadel podle zadání v pracovním listu, což byla i naše první skupinová práce, kterou všichni krásně zvládli. :)

 

dráhy

V matematice jsme se zaměřili zejména na orientaci v prostoru (pravá, levá, nahoře, dole, uprostřed...), což jsme pilovali i v rámci hodin prvouky při navigování, ale i v češtině při čtení obrázků z tabulky (řádek X sloupec). Dále jsme se učili rozlišovat počet a číslice 0-5, což jsme si zpestřovali různými běhacími hrami. Zabrousili jsme také do geometrie, kde se děti seznámily se základními rovinnými útvary. Hojně využíváme i naši interaktivní tabuli.

 

V prvouce jsme se zabývali tématy Škola a já, Dopravní výchova, Hygiena, Léto X Podzim. 

Máme za sebou také první projektové vyučování na téma Svatý Václav a první pokusy o sebereflexi, kterými jsme první měsíc zakončili. :)

výtvarná výchova

 

27. září 2023

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - 1. školní den

Milí rodiče, milí prvňáčci,

těším se na Vás v pondělí 4. září v 7:50 na slavnostním zahájení nového školního roku 2023/2024.

Podrobné informace s harmonogramem prvního školního týdne obdržíte ještě dnes e-mailem.

Vaše paní učitelka Tereza

1. září 2023